نقد و معرفی دیوان الهامی
45 بازدید
محل نشر: آینه پژوهش
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380/12/05
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله کتاب دیوان مرحوم الهامی که بعضی او را اول شاعر شعر نو می دانند مورد نقد وبررسی قرار گرفته است
آدرس اینترنتی